WARUNKI GWARANCJI

1. Wise Display gwarantuje, iż dostarczone przez nią towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące okresu gwarancji poszczególnych produktów oferowanych przez firmę zostały określone w ich opisach i katalogach produktów.

2.  Gwarancja na wydruki wynosi odpowiednio: dla produktów używanych na zewnątrz (np. flagi) - 1 miesiąc, dla wydruków tekstylnych używanych w pomieszczeniach - 3 miesiące, dla wydruków roll-upów, ścianek na tworzywach sztucznych używanych w pomieszczeniach - 6 miesięcy. Torby transportowe objęte są 12 miesięczną gwarancją. 

3. Wise Display nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, niestosowania się do instrukcji Wise Display (ustnych lub pisemnych), przeróbek lub naprawy towaru wykonywanych przez osoby trzecie.

4.  Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Wise Display o wadzie towaru pocztą elektroniczną ( adres dostępny na stronie www: http://www.wisedisplay.pl/kontakt) z dokładnym opisem usterek nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru lub nie później niż trzeciego dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw później. W przypadku uchybienia powyższym terminom, roszczenia gwarancyjne Kupującego związane z wadą wygasają.

5. Reklamowany towar powinien zostać odesłany do Wise Display w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczony w sposób  umożliwiający jego bezpieczny transport.  Towar nieodpowiednio zabezpieczony  nie zostanie przyjęty przez Wise Display oraz zostanie odesłany na koszt Kupującego.

6. Wadliwy towar przesyłany jest na koszt Kupującego, a w przypadku uznania reklamacji zostanie koszt ten zostanie refundowany (przez korektę kosztu z faktury sprzedaży o kwotę poniesioną przez Kupującego popartą kopią faktury kosztowej Kupującego). Koszt odesłania reklamowanego towaru powinien być kosztem przesyłki standardowej.

Wise Display nie pokrywa kosztów przesyłek ekspresowych w procedurach reklamacyjnych. W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążają Kupującego.

7. Wise Display dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej drogą elektroniczną, bez konieczności odsyłania towaru. Decyzja o sposobie rozpatrzenia należy do działu reklamacji..

  

8. W przypadku stwierdzenia wad towaru przez Kupującego, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procedury reklamacyjnej.

 
9. W przypadku, gdy towar okaże się wadliwy, Wise Display  - dostarczy Kupującemu w miejsce towaru wadliwego towar wolny od wad albo usunie wadę, chyba że w porozumieniu z Kupującym cena za wadliwy towar zostanie obniżona przez firmę proporcjonalnie do istniejących i udokumentowanych wad towaru.

10. Dostawa towaru wolnego od wad lub usunięcie wady nastąpią w możliwie jak najszybszym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy towaru wolnego od wad lub części zamiennych do naprawy. O terminie Wise Display powiadomi Kupującego niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady. Maksymalny termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

11. Dostawa towaru wolnego od wad realizowana jest na koszt Wise Display do siedziby Kupującego  przesyłką standardową. Wysyłka ekspresowa możliwa jest po opłaceniu różnicy w cenie pomiędzy przesyłką standardową a ekspresową przez Kupującego.  Możliwa jest wysyłka na inny wskazany przez Kupującego adres pod warunkiem, że jej koszt nie przekroczy kosztu wysyłki do siedziby Kupującego.

12. Do złożenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu towaru.

13.  Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.

14. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania m.in. z tytułu utraconego zysku wynikającego z realizacji procedury reklamacyjnej.

Więcej informacji na temat Warunków Gwarancji można uzyskać kontaktując się z naszym biurem.